आजबाट नै सुरू गर्नुहोस्

तलको फाराम भर्नुहोस् र नार्कोननको परामर्शदाताले तपाईंलाई पूर्व भर्ना सुरू गर्न सहयोग गर्नुहुन्छ।

नार्कोनन पूर्व-मुल्याङ्कन प्रश्नावली
हामी तपाईंको गोपनीयताको इज्जत गर्छौँ भनी ढुक्क रहनुहोस्। दिइएको सबै जानकारी पूर्ण रूपमा गोप्य राखिन्छ। थप जानकारीको लागि हाम्रो गोपनीयता नियम पढ्नुहोस्।

नार्कोनन नेपाल

लागुऔषध शिक्षा तथा सुधार केन्द्र

अहिले सहयोग पाउनुहोस्
फोन गर्नुहोस्